Totaal: € [[carts | totalPrice ]]

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANDRIJFTECHNIEK TSL

Abberdaan 200, 1046 AB Amsterdam, tel: 020-4473848, fax: 020-4473797

ALGEMEEN

a. In deze algemene voorwaarden wordt onder ”afnemer” verstaan: een ieder die met ons een overeenkomst aangaat of wil aangaan betreffende door ons gefabriceerde of te verhandelen goederen Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van eventueel van de onder- havige condities afwijken.

b. Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de afnemer tevens de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden.

c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.

AANBIEDINGEN EN LEVERTIJDEN

a. Al onze offertes en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk of per fax met onze directie is overeengekomen.

b. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat-gewichts opgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.

c. De tussen ons en onze afnemer gesloten overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informaties de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van onze afnemer blijkt. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, ook na een opdracht geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren of de opdracht uit te voeren, van de afnemer al onze offertes en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk of per fax met onze directie is overeengekomen. Een zekerheidsstelling te onzer genoegen te eisen voor tijdige en algehele voldoening aan diens betaling- en andere verplichtingen. Indien de zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, zijn wij gerechtigd, hetzij de (verdere) levering op te schorten totdat de gevraagde zekerheidsstelling is gegeven, hetzij zonder tussenkomst van de rechter en zonder daartoe enige formaliteit en acht te hoeven nemen, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren, onverminderd ons recht op betaling van het reeds geleverde of uitgevoerde, en op schadevergoeding, indien daartoe reden is.

d. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. Wij verplichten ons de opgegeven levertijd zo mogelijk in acht te nemen, doch zijn niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren.

AFROEPOPDRACHTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maximum termijn, waarbinnen afroepopdrachten afgeroepen dienen te zijn, gesteld op 12 maanden na plaatsing opdracht; bij overschrijding van deze termijn worden kosten en rentederving in rekening gebracht, terwijl het ons vrijstaat het restant van desbetreffende afroepopdracht uit te leveren en te faktureren.

KWANTUM VOORBEHOUD

Wij behouden ons het recht voor manco- of surplusleveringen van 5% te verrichten op bestelde produkten die buiten ons standaard- pakket vallen.

TRANSPORT

a. Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze leveranties: franco huis, mits het orderbedrag € 200,- netto, exclusief B.T.W. of hoger is.

b. Alle goederen reizen voor rekening en risico van afnemer, ook wanneer franco wordt geleverd. Binnenlands vervoer op A.V.C. condities. Buitenlandsvervoer op C.M.R. condities.

c. De goederen worden verzonden met vervoersmiddel te onzer keuze doch buiten onze aansprakelijkheid.

d. Allen op schriftelijk verzoek van afnemer dragen wij zorg dat zijn belangen bij de verzonden goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening worden verzekerd. EMBALLAGE Statiegeld emballage wordt tegen de berekende prijs vergoed, mits franco en te onze beoordeling in goede staat geretourneerd, tenzij andere condities worden vermeld.

PRIJZEN

a. Indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzien- bare omstandigheden zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tot de kostprijsfactoren behoort de verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse valuta.

b. Bij orders beneden factuurbedragen (exclusief B.T.W.) ad € 200,- zijn wij gerechtigd administratie en/of orderkosten in rekening te brengen met een minimum van € 12,50 per order of oproeporder. OVERMACHT In geval van overmacht hebben wij het recht om te onzer keuze en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder “overmacht” wordt te deze verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door ons redelijkerwijs door de afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, en bedrijfsstoringen bij ons c.q. onze leveranciers.

EIGENDOMMENBEHOUD

Van alle door of namens ons geleverde goederen behouden wij ons de eigendom tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen wij van debetrokken afnemer uit welk een hoofde ook te vorderen hebben voor, zulks totdat volledige betaling inclusief rente en kosten aan ons is gedaan. Onze afnemer verklaart uitdrukkelijk, tot dat tijdstip, de goederen uitsluitend ten titel van bewaarneming voor ons onder zich te houden.

BETALING

a. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeeltelijk daarvan over de verschuldigde factuurbedragen vanaf de factuurdatum.

b. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn komen ten laste van de nalatige afnemer behalve de rente als voormeld, alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, daaronder begrepen de kosten ener faillissementsaanvragen en alle kosten die de liquidatie door de rechter overtreffen en door ons ter inning worden gemaakt.

c. Buitenrechtelijke kosten zijn door onze afnemer verschuldigd, in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van derden hebben verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,- zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in die kosten zijn vervallen.

RECLAMES

a. Reclames dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk of per fax te worden ingediend. Bij gebreke daarvan worden de goederen Geacht door de afnemer te zijn goedgekeurd en aanvaard. Wij zijn nimmer verplicht tot enige garantie, vergoeding of restitutie. Indien de afnemer deze termijn niet heeft aangehouden.

b. Reclames wegens verkeerde levering of met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde goederen moeten behelzen een duidelijke opgave van redenen en vermelding van datum en nummer van de factuur en/of afleveringsbewijs, waarmee de betreffende goederen worden geleverd.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen of beschadigingen van voorwerpen, machines installatie en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke ook, ontstaan door onjuiste levering of fouten en gebreken in de door onze geleverde artikelen. Wij zijn in deze gevallen slechts verplicht –tot onzer keuze- de geleverde artikelen terug te nemen onder restitutie van de koopprijs of de desbetreffende artikelen te vervangen door nieuwe. Alle aanspraken, in het bijzonder die op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

NEDERLANDS RECHT

Op alle door ons aangegane transacties is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen c.q. met ons gesloten overeenkomst, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in onze plaats van vestiging, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.